Archives

Youth, sport and culture

Oromo NL Summer Festival

Guyyaa kana sagantaalee ispoortii, dhiichisa, agarsiisa aadaa, baacoo fi taphoota addaddaa qabna. Waan nama bashannansiisa ykn nama barsiisa jettan yoo qabaattan nu biraan gayaa. Ispoortii fi agarsiisa aadaa irratti hirmaachuuf namoonni fedhii qabdanis nu qunnamaa. Hundi akka hirmaattan affeeramtaniirtu.